Celkem 0 položek
0 Kč

Reklamační řád a formulář

Na zboží dodávané na trh naší společností poskytujeme záruku 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje na závady
vzniklé při výrobě a použitím vadného materiálu. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nedodržením technických
parametrů, neodbornou montáží, u speciálních výrobků nepoužitím předepsaného filtračního zařízení apod.
Upozornění:
Pokud jsou výrobky dodávané naší firmou pevně zabudovány ve stavbě, je třeba svěřit montáž odborné firmě.
Naši zahraniční dodavatelé neuznávají reklamace prasklých závitů při použití konopí k utěsnění závitů mosazných armatur.
U uznané reklamace měníme zboží za zboží, přičemž u reklamací redukčních ventilů a vodovodních baterií SILFRA je
třeba uvádět podrobný popis závady. Současně prohlašujeme, že naše firma je pojištěná na škodu způsobenou vadným
výrobkem do 20 000 000 Kč pro celou Evropu.
Postup v případě vzniklé škody zaviněné vadným výrobkem:
– doložit údaje odborné firmy, která výrobek montovala
– doložit údaje obchodního řetězce, kde byl výrobek zakoupen
– fotodokumentaci z místa montáže + poškozených věcí
– zajistit přístup pojišťovacího agenta na místo škody do 72 hodin
– zajistit vadný výrobek pro znalecký posudek
– popis vzniku škody (datum, čas, co způsobilo škodu, kde byl výrobek namontován)
– seznam poškozených věcí, předběžná výše poškození
V případě vyšších škod nad 20 000 Kč likvidujeme škodu s pomocí soudního znalce, který si před posouzením vyžádá další
informace jako např.: prováděcí projekt, protokol o tlakové zkoušce (potvrzený zadavatelem díla), způsob zajištění proti
tepelné roztažnosti, zprávu dodavatele vody o tlacích v řádech apod.
V případě uznání reklamace:
– zaslat žádost poškozeného o náhradu škody
– čestné prohlášení poškozeného, že neuplatňuje škodu z jiné pojistky
– č. účtu, kde má být plnění zasláno
– kontakty na poškozeného
– doklad o prodeji od obchodního řetězce odborné montážní firmě

PREFEROVANÁ KOMPENZACE *
Červeně označená políčka jsou povinná.